POST api/v1/authtoken

Đăng nhập bằng tài khoản myXteam để

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
username

Tên đăng nhập

string Required
password

Password đăng nhập

string Required
grant_type

Giá trị truyền vào là: password

string Required

Response Information

Resource Description

NameDescriptionTypeAdditional information
access_token

Dùng để truyền vào Header trong các Request khác

string None
token_type

Kiểu token trả về

string None
expires_in

Token sẽ hết hạn trong xxx giây

string None