NameDescriptionTypeAdditional information
Email

Email của user muốn xem

string

Required

StartDate

Format: dd/MM/yyyy.

string

Required

DueDate

Format: dd/MM/yyyy.

string

Required

ExpireDays

Số ngày trễ hạn bắt đầu tính ngày trễ

integer

None.

MaxExpireDays

Số ngày trễ hạn tối đa bị trừ, nếu ko truyền hoặc truyền vào 0 hoặc âm thì tham số ko đc xét

integer

None.