Đăng nhập

APIDescription
POST api/v1/authtoken Đăng nhập để sử dụng API

Cách thức truy cập API

Add Token vào Header trong mỗi Request để xác thực quyền User truy cập

Header

KeyValue
Authorization bearer Token_trả_về_khi_đăng_nhập_thành_công
OS OS của client gọi API (WebApp, iOS, Android)
DeviceId Hash key tự sinh ra bên client, có thể lấy devciceId của máy trên mobile hoặc có thể generate ra và lưu trên cookie trên web

User

APIDescription
GET api/v1/User/Info?Public={Public}

Lấy thông tin user

POST api/v1/User/UpdateProfile

Cập nhật profile user

POST api/v1/User/UpdatePosition

No documentation available.

POST api/v1/User/UpdateAvatar

Cập nhật avatar

POST api/v1/User/ChangePassword

Đổi mật khẩu

POST api/v1/User/CheckAndCreateMember

Team

APIDescription
POST api/v1/Team/create

Tạo team

POST api/v1/Team/update

Cập nhật team

POST api/v1/Team/archive

Lưu trữ team

GET api/v1/Team/getAll

Lấy tất cả team user tham gia

GET api/v1/Team/getOwnList?IncludeAdminTeam={IncludeAdminTeam}

Lấy tất cả team user làm chủ hoặc là admin

GET api/v1/Team/getInfo?WorkspaceId={WorkspaceId}

Lấy thông tin 1 team

GET api/v1/Team/getMember?WorkspaceId={WorkspaceId}

Lấy danh sách member trong 1 team

GET api/v1/Team/getInvitedList

Lấy danh sách lời mời tham gia team của user

POST api/v1/Team/acceptJoin

Đồng ý tham gia team từ lời mời

POST api/v1/Team/refuseJoin

Từ chối tham gia team từ lời mời

Project

APIDescription
POST api/v1/Project/create

Tạo Project trong team

POST api/v1/Project/update

Cập nhật Project

GET api/v1/Project/getInfo?ProjectId={ProjectId}&FullInfo={FullInfo}

Lấy thông tin Project

GET api/v1/Project/getListByTeam?WorkspaceId={WorkspaceId}

Lấy danh sách Project theo Team

POST api/v1/Project/changeOwner

Đổi chủ Project. Lưu ý là chỉ có chủ Team, Admin team và chủ Project mới được quyền thực hiện

POST api/v1/Project/leaveProject

Rời khỏi Project

GET api/v1/Project/getMember?ProjectId={ProjectId}&IncludePendingMember={IncludePendingMember}

Lấy danh sách member của project

POST api/v1/Project/inviteToProject

MỜi tham gia vào Project

POST api/v1/Project/removeFromProject

Mời member ra khỏi Project. Chỉ team admin, chủ kế hoạch mới đc mời

GET api/v1/Project/getInvitedList

Lấy danh sách lời mời tham gia Project của user

POST api/v1/Project/acceptJoin

Đồng ý tham gia Project từ lời mời

POST api/v1/Project/refuseJoin

Từ chối tham gia lời mời

GET api/v1/Project/getProjectFiles?ProjectId={ProjectId}

Lấy danh sách file của Project

POST api/v1/Project/archive

Đóng Project (lưu trữ)

GET api/v1/Project/getArchivedList

Lấy danh sách Project đã đóng (lưu trữ) của user

POST api/v1/Project/restoreArchived

Phục hồi Project đã đóng

POST api/v1/Project/deleteArchived

Xóa hẳn Project đã đóng trước đó

Section

APIDescription
POST api/v1/Section/create

Tạo Nhóm việc

POST api/v1/Section/update

Cập nhật nhóm việc

POST api/v1/Section/updateOrder

Cập nhật thứ tự Nhóm việc

POST api/v1/Section/delete

Xóa nhóm việc

GET api/v1/Section/getList?ProjectId={ProjectId}

Lấy danh sách Section theo Project

POST api/v1/Section/archive

Lưu trữ Nhóm việc

POST api/v1/Section/restore

Phục hồi Nhóm việc

GET api/v1/Section/getArchiveSectionByProject?ProjectId={ProjectId}

Lấy danh sách Nhóm việc đã lưu trữ trong Project

Task

APIDescription
POST api/v1/Task/create

Tạo Tasks

POST api/v1/Task/createV2

Tạo Tasks

POST api/v1/Task/update

Cập nhật task

POST api/v1/Task/updateIsCompleted

Cập nhật trạng thái hoàn thành Task

POST api/v1/Task/updateIsPin

Cập nhật trạng thái Pin task lên đầu Nhóm việc

POST api/v1/Task/changeSection

Cập nhật Nhóm việc Task (di chuyển sang Nhóm việc khác)

POST api/v1/Task/delete

Xóa Task

GET api/v1/Task/getInfo?TaskId={TaskId}&FullInfo={FullInfo}

Lấy thông tin 1 task

GET api/v1/Task/getTaskByProject?ProjectId={ProjectId}

Lấy danh sách task trong 1 Project

POST api/v1/Task/addFollower

Thêm follower vào task

POST api/v1/Task/removeFollower

Xóa follower khỏi task

POST api/v1/Task/addComment

Thêm comment vào task

POST api/v1/Task/updateComment

Cập nhật nội dung comment

POST api/v1/Task/removeComment

Xóa comment khỏi task

POST api/v1/Task/addFile

Tạo file mới

POST api/v1/Task/addFileNew

POST api/v1/Task/removeFile

Xóa file

GET api/v1/Task/getArchiveTaskByProject?ProjectId={ProjectId}&ItemCount={ItemCount}&LastArchivedDate={LastArchivedDate}

Lấy danh sách task đang lưu trữ trong 1 Project

POST api/v1/Task/archive

Lưu trữ 1 task

POST api/v1/Task/archiveAllTaskInSection

Lưu trữ toàn bộ task trong 1 section

POST api/v1/Task/restore

Phục hồi task

Report

APIDescription
POST api/v1/Report/GetUserTaskStatistic

No documentation available.